Nasza koncepcja

"Jeśli zabawa rodzi radość, wolność i zadowolenie, to spełnia ona swoje zadania gdyż właśnie w niej tkwią i z niej tryskają źródła wszelkiego dobra"
 

F. Froebel

Najważniejszą formą pracy wychowawczej naszego przedszkola jest zabawa i jej wielostronny charakter. Dzieci bawiąc się uczą i ucząc się bawią. Poprzez zabawę i naukę przedszkole ma na celu:

 • wspomagać dzieci w rozwijaniu uzdolnień i kształtować czynności intelektualne niezbędne w codziennym życiu i w dalszej edukacji,
 • wychowywać dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
 • kształtować u dzieci odporność emocjonalną, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych, włącznie z sytuacją porażki,
 • rozwijać umiejętności społeczne, które warunkują poprawność relacji z dziećmi i dorosłymi,
 • stwarzać warunki rozwoju dzieciom o zróżnicowanych możliwościach i umiejętnościach,
 • poszerzać wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
 • rozwijać umiejętność logicznego rozumowania i prezentowania w sposób zrozumiały dla innych swoich opinii, przemyśleń o świecie,
 • kształtować postawy "zdrowego stylu życia",
 • rozwijać sprawność fizyczną,
 • wprowadzać dzieci w świat sztuki i rozwijać umiejętność prezentowania obserwowanej rzeczywistości, odczuć poprzez różne formy ekspresji artystycznej,
 • kształtować poczucie przynależności społecznej,narodowej.

 

Katalog zasad, metod i form stosowanych w przedszkolu

Wspomaganie rozwoju i edukacji przedszkolaków jest realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Zapewniamy dzieciom warunki do wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Przedszkole w równej mierze pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne.

Aby proces wspomagania rozwoju i edukacji naszych przedszkolaków przebiegał sprawnie i pozwalał odnosić sukcesy w realizacji wytyczonych w podstawie programowej celów stosujemy następujące zasady:

 • zaspokajania potrzeb.
 • aktywności,
 • indywidualizacji,
 • organizowania życia społecznego,
 • integracji.

 

Nauczyciele organizują proces wychowawczo-dydaktyczny i opiekuńczy integrując różnorodne metody i techniki, które pobudzają ciekawość poznawczą i aktywność dziecka, są to:

 • metody czynne:
  • metoda samodzielnych doświadczeń,
  • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
  • metoda zadań stawianych dziecku,
  • metoda ćwiczeń;
 • metody słowne:
  • rozmowy,
  • opowiadania,
  • zagadki,
  • objaśnienia i instrukcje,
  • sposoby społecznego porozumiewania się,
  • metody żywego słowa;
 • metody percepcyjne:
  • obserwacja i pokaz,
  • osobisty przykład nauczyciela,
  • udostępnianie sztuki.

Podstawowymi formami pracy w naszym przedszkolu są:

 • zajęcia i zabawy dowolne,
 • zajęcia obowiązkowe (sytuacje edukacyjne),
 • sytuacje okolicznościowe.

Mogą one mieć charakter indywidualny, grupowy i zbiorowy.

 

Tradycje przedszkolne

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę poprzez gazetkę: "Kubusiowe opowieści" i stronę internetową.

Każda grupa ma swojego bohatera:

 • Oddział I - "Pszczółki",
 • Oddział II - "Kangurki",
 • Oddział III - "Tygryski",
 • Oddział IV - "Puchatki"
 • Oddział v- "Króliczki"

 

Placówka ma swoje imię, logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Dzień Chłopca
 • Mikołajki
 • Jasełka
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Festyn rodzinny
 • Dzień Dziecka - dniem sportu
 • Wyjazdy, wycieczki: plenerowe, do teatru, zakładów, całodzienna wycieczka tematyczna,
 • Pożegnanie przedszkola
 • Cykl koncertów muzycznych

 

Programy wychowania przedszkolnego obowiązujące w przedszkolu:

1. Program wychowania przedszkolnego "Plac zabaw" Ewa Janus

ISBN 978-83-02-18067-5

2. Program dla przedszkolaka- "My First English Adventure 1", M. Musiol, M. Villarroel, wyd. Pearson Longman

JSBN 978-0-582-79361-3

Priorytety na rok szkolny 2018/2019

 

1. Organizowanie warunków do aktywności i inwencji twórczej dzieci.

2. Kształtowanie nawyków w zakresie dbałości dzieci o własne bezpieczeństwo i zdrowie.

3. Doskonalenie zespołowej pracy nauczycieli- stosowanych metod i form współpracy.

Sylwetka absolwenta 

Przedszkole nasze stara się aby dziecko było:

 • samodzielne - próbuje obserwować otaczający go świat, wyciągać proste wnioski, wyrażać swoje myśli, przeżycia i uczucia,
 • ciekawe świata - potrafi zadawać pytania dotyczące interesujących problemów,
 • odpowiedzialne - zna zasady i potrafi przewidzieć konsekwencje swoich działań,
 • prawe - rozróżnia pojęcia dobra i zła, przestrzega reguł gier, zabaw, szanuje swoją własność,
 • otwarte - słucha wypowiedzi innych, potrafi kontaktować się z rówieśnikami i dorosłymi,
 • tolerancyjne - nawiązuje kontakty z dziećmi niepełnosprawnymi szanując ich indywidualność, szanuje narodowość, religię i rasę wszystkich ludzi,
 • rozważne - postępuje zgodnie z zasadami higieny, stara się zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych,
 • kulturalne - stosuje zwroty grzecznościowe i zna podstawowe reguły dobrego zachowania, umie zachować się w miejscu publicznym.